معرفی

مشخصات فردی

رویا درودی

نام - نام خانوادگی : رویا   درودی

پست الکترونیکی : r_dorudi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

مدیریت گروه ریاضی 92-95عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران

مرتبه علمی : مربی

پایه : هفت

سمت اجرایی در دانشگاه : مربی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/6/1

رویا درودی
رویا درودی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران
مرتبه علمی :
    مربی
^